III Kongres Politologii

Uprzejmie informujemy, że na zbliżającym się III Kongresie Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września w Krakowie, odbędzie się specjalny panel poświęcony tematyce szwajcarskiej. Nad panelem patronat objęła Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Gościem specjalnym panelu będzie pani prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić (UJ).

Panel odbędzie się w środę, 23 września 2015 r. o godz. 9:00 w sali nr 7 Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły dotyczące III Kongresu Politologii dostępne są na stronie internetowej organizatorów: http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/

Program Kongresu dostępny jest poniżej (pdf, 8,1 MB):

pdf-icon

XV edycja konferencji w Słubicach – panel szwajcarski

W trakcie kolejnej, XV konferencji „Europa XXI wieku”, która odbędzie się 5 i 6 lutego 2015 r. w Słubicach, zorganizowany zostanie, po raz kolejny, osobny, „szwajcarski panel”. Honorowy patronat nad nim objęła Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce. Gościem specjalnym będzie Pan Minister Martin Michelet, który wygłosi mowę inauguracyjną. Po panelu odbędzie się natomiast ciekawa debata – „Co z tym frankiem?”, na temat obecnej sytuacji ekonomicznej, na którą wpływ ma szwajcarska polityka finansowa.

Serdecznie zapraszamy do Słubic!

Program i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej konferencji: www.europa21.edu.pl/program-konferencji

Panel szwajcarski w Słubicach!

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” oraz Collegium Polonicum w Słubicach mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w panelu zatytułowanym

Wyzwania polityki zagranicznej i obrony Szwajcarii
wobec problemu neutralności w XXI wieku

Niniejszy panel jest organizowany w ramach XV międzynarodowej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, która zaplanowana jest na 5-6 lutego 2015 r. w Collegium Polonicum w Słubicach. Uczestnikami panelu uczestnikami będą naukowcy i praktycy reprezentujący zarówno polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, politycy oraz inni zainteresowani sprawami Szwajcarii i jej miejsca w zjednoczonej Europie.

Głównym celem panelu Wyzwania polityki zagranicznej i obrony Szwajcarii wobec problemu neutralności w XXI wieku jest przyjrzenie się problemowi neutralności tego państwa w perspektywie prowadzonej przez niego polityki zagranicznej i obrony, a także analiza implikacji z tego wynikających.

Od kiedy w 1813 roku rząd Szwajcarii ogłosił neutralność, a dwa lata później kongres wiedeński ogłosił i zatwierdził akt wieczystej neutralności, Konfederacja pozostaje podmiotem neutralnym. Nie mogło to pozostać bez wpływu na prowadzoną przez Szwajcarię politykę zagraniczną i obrony. Podczas I i II wojny światowej Konfederacja pozostawała państwem neutralnym. Przez lata była poza strukturami organizacji międzynarodowych, np. takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (przystąpiła dopiero 10 września 2002 roku po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością – 52% głosów), co jednak jednocześnie nie oznaczało całkowitego wyłączenia się w rozwiązywanie problemów międzynarodowych. Od roku 1921 była członkiem Ligi Narodów, której udzieliła siedziby w Genewie, a od 1963 roku jest państwem członkowskim Rady Europy. Szwajcaria jest też członkiem-założycielem (1960) Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Jednocześnie na mapie Europy Zachodniej Szwajcaria jest jednym z niewielu państw, które nie należą do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, a do strefy Schengen przystąpiła jako jedno z ostatnich państw zachodnioeuropejskich.

Nie pozostaje wątpliwości, że specyfika szwajcarskiego systemu politycznego, na który składają się m.in. kolegialna głowa państwa, federalna struktura państwa, szczególna rola instytucji demokracji bezpośredniej, a także neutralność – ma swój wpływ na kształtowaną przez rząd politykę zagraniczną i obrony. Od początku XXI wieku Szwajcarzy wypowiadali się w referendach na chociażby takie tematy jak: akcesja ich państwa do Unii Europejskiej (2001) i strefy Schengen (2005), czy określenia kwestii przepływu osób (2009 i 2014). Pomimo pozostawania państwem neutralnym, a może właśnie z tego powodu, Szwajcaria jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw w Europie. W 2014 roku Szwajcarzy wypowiadali się pośrednio również i w tej kwestii: opowiedzieli się przeciwko wydaniu 3,5 miliarda dolarów na zakup dwudziestu dwóch samolotów wielozadaniowych JAS 39E Gripen.

Celem panelu jest odpowiedź na pytania dotyczące wpływu neutralności szwajcarskiej na prowadzoną przez Helwetów politykę zagraniczną i obrony. Zamierzeniem badawczym jest również próba odpowiedzi na pytanie o cele polityki szwajcarskiej, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Panel podzielony będzie na dwie części: pierwsza anglojęzyczna, a druga w języku polskim.

Zgłoszenia do udziału w panelu prosimy wypełniać do 23 grudnia 2014 r. na stronie internetowej konferencji http://europa21.edu.pl/ (zakładka Formularz zgłoszeniowy – w uwagach proszę wpisać „panel szwajcarski”)

Koszt udziału w konferencji wynosi 450 PLN. Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na konto: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 (w tytule wpłaty wpisując treść: „K00000185 + nazwisko i imię Uczestnika” do dnia 12 stycznia 2015 r.

Informację o programie, sposobie dojazdu do Słubic i miejscu zakwaterowania prześlemy do 20 stycznia 2015 r.

Organizatorzy panelu

dr hab. Magdalena Musiał-Karg
mgr Marcin Łukaszewski

Miejsce konferencji: Collegium Polonicum, 69-100 Słubice ul. T. Kościuszki 1

E-mail: europa21@inpid.amu.edu.pl

Załączniki:

pdf-icon
Panel szwajcarski

 

 

 

 

 

Relacja z seminarium naukowego we Wrocławiu

W czwartek 12 czerwca 2014 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” pt. Swiss Sonderfall. Rozważania nad ustrojem politycznym, neutralnością, polityką zagraniczną i mediami w Szwajcarii. Gościem honorowym był Minister z Ambasady Szwajcarii w Polsce – Martin Michelet.

Było to już kolejne seminarium organizowane przez badaczy „Inicjatywy Helweckiej” (poprzednie odbyło się 5 grudnia 2013 roku w Poznaniu), którego celem jest prezentacja aktualnych badań oraz konsolidacja badaczy różnych dyscyplin zajmujących się problematyką szwajcarską w Polsce.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie dr hab. Magdaleny Musiał-Karg z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,pt. When the demos shape the politics of the canton. Someremarks on popular assembly in Switzerland, która zaprezentowała między innymi wyniki badań prowadzonych podczas wizyty studyjnej w Szwajcarii w maju 2014 roku.

Następnie Minister Martin Michelet wygłosiłreferat pt.: Direct Democracy in Switzerland: Are the people always right?

Cykl wystąpień w języku polskim rozpoczął dr Krzysztof Koźbiał z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat: Wpływu szwajcarskich rozwiązań ustrojowych na system polityczny Lichtensteinu. Następnie dr Maciej Aleksandrowicz z Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentował referat pt. Konstytucyjne gwarancje wolności informacji oraz pozycji środków masowego przekazu w Konfederacji Szwajcarskiej.Na koniec dr Dariusz Komorowski z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił referat pt.:Szwajcaria – przypadek szczególny? Rozważania nad hymnem Szwajcarii. Moderatorem dyskusji była dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnie członkowie Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” spotkali się z Ministrem Martinem Micheletem i rozmawiali na temat kolejnych projektów i spotkań grupy.