Magdalena Musiał-Karg

Magdalena MusiaA�-Karg a�� Assistant Professor at the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in PoznaA�. Specializes in fields connected with direct democracy and implementation of modern technologies into voting processes (e-voting). The authora��s scholarly and research interests focus also on the issues connected with the political participation, role of women in politics and transborder cooperation on the borderline of Poland and Germany.

E-mail: magda.musial@interia.pl; magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Education, awarded diplomas, academic degrees

Magdalena MusiaA�-Karg has graduated from two faculties: political sciences and management and marketing. She completed her bachelor’s degree studies in political sciences at Adam Mickiewicz University in PoznaA� and in 2002 defended her BA dissertation entitled: „Referendum w systemie demokracji bezpoA�redniej Szwajcarii” (A referendum in Switzerland’s system of direct democracy) and written under the supervision of dr Tadeusz Wallas. In 2002 she took up post-bachelor master’s degree studies at the faculty of Master of European Political Studies/Political science, conducted at two universities: Adam Mickiewicz University in PoznaA� and European University Viadrina in Frankfurt on the Oder. She completed her master’s degree studies with the defence of my MA dissertation entitled: „The role of referendum institution in the European integration process” written under the supervision of Prof. Timm Beichelt (EUV), and in June 2004 she was awarded a master’s diploma at Adam Mickiewicz University in PoznaA�. Concurrently with the political science, she was completing her master’s degree course in management and marketing at the University of Zielona GA?ra. She graduated in June 2003, defending her MA dissertation entitled: „Szanse i zagroA?enia polskiego rolnictwa w stowarzyszeniu z UniA� EuropejskA�” (Opportunities and threats for the Polish agriculture in association with the European Union) written under the supervision of dr hab. inA?. Magdalena Graczyk, professor at the University of Zielona GA?ra.

In October 2003 she started my doctoral studies at Adam Mickiewicz University in PoznaA� under a scholarship programme Europa Fellows II financed by Bundesministerium fA?r Bildung und Forschung (the Federal Ministry of Education and Research) in Germany. After completing the Europa Fellows programme, for the period from June 2006 to January 2007 she was granted a doctoral scholarship under the Osteuropa programme financed by Katholischer Akademischer AuslA�nder Dienst. I defended my doctoral dissertation entitled: „Referendum jako instytucja demokracji bezpoA�redniej w paA�stwach europejskich” (A referendum as an institution of direct democracy in European countries), written under the supervision of prof. dr hab. Andrzej Stelmach, on 29 January 2007, and she was awarded doctor’s degree in humanistic sciences in the field of political science.

On February 10th, 2014 she was granted a habilitation degree for the scinetfic achievement: Determinants and consequences of using electronic voting in contemporary democracy

[more information in english – press here]

Magdalena MusiaA�-Karg a�� adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka w ramach programA?w:  Europa Fellows oraz KAAD. Specjalizuje siA� w zagadnieniach zwiA�zanych z demokracjA� bezpoA�redniA� oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem procesA?w wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrujA� siA� rA?wnieA? na problemach zwiA�zanych z rolA� kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze wspA?A�pracA� transgranicznA� na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicA�. OpublikowaA�a m.in. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpoA�redniej, Wydawnictwo WNPiD UAM, PoznaA� 2012.

E-mail: magda.musial@interia.pl; magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • demokracja bezpoA�rednia
 • e-demokracja
 • e-voting
 • systemy polityczne

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. MusiaA�-Karg M., Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpoA�redniej, WNPiD UAM 2012.
 2. MusiaA�-Karg Magdalena, Referendum w paA�stwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, ToruA� 2008.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Demokracja w obliczu nowych mediA?w. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. MusiaA�-Karg, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, ToruA� 2013 – w druku

 ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. MusiaA�-Karg M., Demokracja bezpoA�rednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet. PrzykA�ad Szwajcarii, a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�?, nr 4/2012.
 2. MusiaA�-Karg M., Electronic democracy and its organization – a revolution or a modernization? The example of e-voting, a�?Politbooka�?, nr 2/2012.
 3. MusiaA�-Karg M., Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, a�?Polish Political Science Yearbooka�? 2012.
 4. MusiaA�-Karg M., Is Electronic Voting a Panacea for a Low Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, a�?Polish Political Science Yearbooka�? 2012.
 5. MusiaA�-Karg M., The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), a�?Athenaeum. Polish Political Science Studiesa�?, nr 29/2011.
 6. MusiaA�-Karg M., Internetowe gA�osowanie w Estonii na przykA�adzie wyborA?w w latach 2005- 2009, a�zPrzeglA�d Politologicznya�? nr 3/2011.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku obcym:

 1. MusiaA�-Karg M., Switzerlanda��s German and Italian a�?Islandsa�? – BA?singen and Campione da��ItA�lia, [w:] European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering, red. J. JaA�czak, P. Osiewicz, Logos Verlag, Berlin 2012.
 2. MusiaA�-Karg M., The Political Market and the Application of the Internet, [w:] EDEM2011. Proceedings of the 5th Conference on Electronic Democracy 2011, red. A. Prosser, Austrian Computer Society, Vienna 2011.
 3. MusiaA�-Karg M., E-voting (as a form of E-democracy) in the European Countries, [w:] Explorations in eGovernment & eGovernance. Volume 2: Selected proceedings of the Second International Conference on eGovernment and eGovernance, red. A. Balci, C. Can Actan, O. Dalbay, The International Satellite and Cable Operator (TURKSAT) and Social Sciences Research Society (SoSReS), Antalya 2010.

 RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. MusiaA�-Karg M., Demokracja bezpoA�rednia w obliczu zastosowania nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediA?w. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, red. M. MusiaA�-Karg, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, ToruA� 2013 – w druku
 2. MusiaA�-Karg M., Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy w Szwajcarii, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni regionA?w Europy, red. M. Dajnowicz, BiaA�ystok 2013 a�� w druku
 3. MusiaA�-Karg M., Elektroniczna demokracja w Szwajcarii na przykA�adzie e-gA�osowaA� referendalnych w wybranych kantonach i gminach, [w:] Demokracja bezpoA�rednia w samorzA�dzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. MichaA�owski, UMCS, Lublin 2012.
 4. MusiaA�-Karg M., Kobiety w przestrzeni politycznej Szwajcarii, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni publicznej i prywatnej, red. I. Andruszkiewicz, A. BalczyA�ska-Kosman, E. Kania, J. KaA�uA?na, WNPiD UAM 2012.
 5. MusiaA�-Karg M., Demokracja bezpoA�rednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach gA�osowania, [w:] Demokracja BezpoA�rednia Wymiar Globalny i Lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, UMCS, Lublin 2010.
 6. MusiaA�-Karg M., E-voting jako nowa forma uczestnictwa obywateli w procesach wyborczych. DoA�wiadczenia wybranych paA�stw europejskich [w:] Prawo wyborcze i wybory. DoA�wiadczenia dwudziestu lat procesA?w demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, WNPiD UAM, PoznaA� 2010.
 7. MusiaA�-Karg M., Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiA�zaA� szwajcarskich na tle innych paA�stw federalnych, [w:] WA�adza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. WoA�ek, Dante, KrakA?w-Nowy SA�cz  2009.
 8. MusiaA�-Karg M., KsztaA�towanie demokracji partycypacyjnej na przykA�adzie kantonA?w i gmin w Szwajcarii, [w:] PrzywA?dztwo lokalne a ksztaA�towanie demokracji partycypacyjnej, red. S. MichaA�owski, K. KuA�-Czajkowska, UMCS, Lublin 2008.

Projekty badawcze

Projekt o numerze NN116451040 pt. Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Czy nowy wymiar demokracji bezpoA�redniej? realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.