Tomasz R. Szymczyński

Tomasz R. SzymczyA�Tomasz R. SzymczyA�skiski a�� profesor UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta w ramach programu  Europa Fellows (2000-2003). Absolwent WydziaA�u Prawa i Administracji na kierunku Europeistyka. Praca magisterska obroniona w Instytucie Socjologii WNS UAM (1998). Praca doktorska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS UAM (2003). Zainteresowania: perspektywa hermeneutyczna w polu nauki o polityce w jej europeistycznym wymiarze, dylematy wokA?A� rozumienia pojA�cia demokracji, zewnA�trzne relacje UE, komunikacja miA�dzykulturowa. OpublikowaA� m.in. Horyzonty sporu wokA?A� istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.

E-mail: tomasz.szymczynski@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • perspektywa hermeneutyczna w obszarze metodologii nauk spoA�ecznych i humanistycznych
 • kulturowy wymiar UE i jej relacji zewnA�trznych
 • kulturowy wymiar BRIC
 • hermeneutyka filozoficzna Hansa-Georga Gadamera
 • socjologia rozumiejA�ca Maxa Webera
 • refleksywna teoria praktyki Pierrea��a Bourdieu
 • konstruktywizm spoA�eczny Alexandra Wendta

Wybrane publikacje

Monografie

 1. T.R. SzymczyA�ski, Horyzonty sporu wokA?A� istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 2. T.R. SzymczyA�ski, Negocjowanie granic: od a�zSzA?stkia�? do a�zDziewiA�tkia�?. Rozszerzenie pA?A�nocne WspA?lnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. I.
 3. T.R. SzymczyA�ski, Negocjowanie granic: od a�zDziewiA�tkia�? do a�zDwunastkia�?. Rozszerzenie poA�udniowe WspA?lnot Europejskich (1981-1986): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. II.
 4. T.R. SzymczyA�ski, Negocjowanie granic: od a�zDwunastkia�?  do a�zPiA�tnastkia�?. Rozszerzenie pA?A�nocne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. III.

Monografie wspA?A�autorskie:

 1. Z.W. PuA�lecki, M. Walkowski, T.R. SzymczyA�ski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoA�ci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Negocjowanie granic: od a�zUE-15a�? do a�zUE-27a�?. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. CzeA�A� pierwsza a�� a�?grupa luksemburskaa�� (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, SA�owenia, WA�gry, Cypr w UE, (red.) T.R. SzymczyA�ski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. IV.
 2. Negocjowanie granic: od a�zUE-15a�? do a�zUE-27a�?, Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. CzeA�A� druga a�� a�?grupa helsiA�skaa�� (2004-2007): Litwa, A?otwa, SA�owacja, Malta, BuA�garia, Rumunia w UE, (red.) T.R. SzymczyA�ski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. V.

 WspA?A�redakcja pracy zbiorowej:

 1. Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, (red.)Z. CzachA?r, T.R. SzymczyA�ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 2. The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden, Finland and Austria in the European Union, (red.) J. JaA�czak, T.R. SzymczyA�ski, Logos; a�?Thematicona�?, Bd 9; Berlin 2003.

Redakcja serii wydawniczej:

 1.  Seria wydawnicza: Rozszerzeniowy wymiar procesu integracji europejskiej, t. I-V.

TA�umaczenia:

 1. D. MA?ller, H. Smekal, Droga Republiki Czeskiej do czA�onkostwa w Unii Europejskiej, (w:) Negocjowanie granic: od a�zUE-15a�? do a�zUE-27a�?. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. CzeA�A� pierwsza a�� a�?grupa luksemburskaa�� (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, SA�owenia, WA�gry, Cypr w UE, (red.) T.R. SzymczyA�ski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. IV, s. 57-92.

Wybrane publikacje:

 1. T.R. SzymczyA�ski, Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejA�cia Pierrea��a Bourdieu, w: Z. CzachA?r, T.R. SzymczyA�ski (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2011, s. 51-82.
 2. T.R. SzymczyA�ski, The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization Processes, (in:) News in Europe, Europe on News, (ed.) A. StA�piA�ska, I�oI?oI� – Logos Verlag, Berlin 2011, pp. 63-82.
 3. T.R. SzymczyA�ski, On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, (w:) The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (red.) D. Preda, D. Pasquinucci, Series: Euroclio a�� Vol. 54, Peter Lang, Bruxelles 2010, s. 133-150.
 4. T.R. SzymczyA�ski,Droga Malty do czA�onkostwa w Unii Europejskiej, (w:) Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”, Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. CzeA�A� druga- „grupa helsiA�ska” (2004-2007): Litwa, A?otwa, SA�owacja, Malta, BuA�garia, Rumunia w UE, (red.) T.R. SzymczyA�ski, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2009, t. V, s. 109-150.
 5. T.R. SzymczyA�ski, Ireland, the Lisbon Treaty and the European Referendum, a�zEuropean Governancea�?, URGE, Vol. 2, No. 2, July 2008;  http://www.urge.it/eg.html#publications.
 6. T.R. SzymczyA�ski, Dylematy wokA?A� instytucji referendum europejskiego, a�zRocznik Integracji Europejskieja�?, INPiD UAM, PoznaA�, 1/2007, s. 237-251.
 7. T.R. SzymczyA�ski, Dylematy wokA?A� klasyfikacji instytucji referendum europejskiego, (w:)DokA�d zmierza Europa? (red.) Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz, Humaniora, PoznaA� 2007, s. 159-166.
 8. T.R. SzymczyA�ski, Problematyka zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej a�� stan obecny oraz perspektywy, (w:)Stary kontynent w nowym tysiA�cleciu, (red.) Z. Drozdowicz, Humaniora, PoznaA� 2002, s. 59-73.
 9. T.R. SzymczyA�ski, Zasada elastycznoA�ci w procesie integracji europejskiej. ZaA�oA?enia, praktyka, perspektywy. Wnioski dla Polski, (w:) Proces integracji ekonomicznej Polski z UniA� EuropejskA�, (red.) Z.W. PuA�lecki, UAM, PoznaA� 2001, s. 101-138.