Tadeusz Branecki

Tadeusz BraneckiTadeusz Branecki a�� Dziekan WydziaA�u Administracji, Nauk SpoA�ecznych i Nauk o Zdrowiu w Studium Generale Sandomiriense WyA?sza SzkoA�a Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. Specjalizuje siA� w tematyce historii i ustroju Konfederacji Szwajcarskiej i tworzA�cych jA� kantonA?w. Autor wielu publikacji zwiA�zanych tematycznie z kantonami i KonfederacjA� SzwajcarskA�, w szczegA?lnoA�ci dotyczA�cych ustroju kantonA?w, SA�du Federalnego, Landsgemeinde i referendA?w (zwA�aszcza dotyczA�cych zakazu budowy minaretA?w).

E-mail: brantade@o2.pl

Zainteresowania badawcze:

 • historia ustroju
 • system konstytucyjny
 • Konfederacja Szwajcarska

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. System konstytucyjny kantonu Argowia, Wydawnictwo WyA?szej SzkoA�y StosunkA?w MiA�dzynarodowych i Komunikacji SpoA�ecznej w CheA�mie, CheA�m 2013
 2. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Konfederacja Szwajcarii, red. T. Branecki, M. GoA�oA�, K. KrzywiA�ska, ToruA� 2014 r.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. UdziaA� Zwingliego w A?yciu polityczno-prawnym XVI wiecznego Zurychu i jego wpA�yw na wybuch wojen religijnych (kappelskich) [w:] a�zZamojskie Studia i MateriaA�ya�?, WyA?sza SzkoA�a ZarzA�dzania i Administracji w ZamoA�ciu, zeszyt 1/2001, ZamoA�A� 2001r., s. 75-86,
 2. Powstanie i rozwA?j SA�du ZwiA�zkowego Konfederacji Szwajcarskiej (1848-1893) [w:] a�zStudia Iuridica Lublinensiaa�?, tom II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003r., s. 43-52,
 3. RozwA?j instytucji referendum w szwajcarskim systemie prawnym [w:] a�zStudia Iuridica Lublinensiaa�?, tom III, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004r., s. 49-57;
 4. Organizacja i zasady dziaA�ania SA�du Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej [w:] a�zPrawo i Politykaa�? Nr 1(2) 2010, Lublin 2010r., s. 205-215;
 5. Organizacja i zasady dziaA�ania Federalnego SA�du Karnego Konfederacji Szwajcarskiej, a�zKrakowskie Studia MaA�opolskiea�? vol. XIV, Nr 14/2010, KrakA?w 2010r., s. 36-46;
 6. Szwajcarskie referendum a�zSTOP MINARETOMa�? – podstawa prawna, wyniki i skutki, a�zAthenaeum. Polskie Studia Politologicznea�? Nr 32/2011, s. 174-188;
 7. System ustrojowy Appenzell Innerrhoden, a�zNiemcy-Austria-Szwajcariaa�? Rocznik Katedry BadaA� Niemcoznawczych Uniwersytetu A?A?dzkiegoa�?, tom V, 2012, s. 219-228;
 8. Zakaz budowy minaretA?w w Szwajcarii a�� punkt zapalny konfliktu ze spoA�ecznoA�ciA� muzuA�maA�skA�, a�zWschodnioznawstwo 2012a�?, s. 103-116;
 9. System ustrojowy kantonu Argowia, a�zPrawo i Politykaa�?, Tom 4/2012, s. 169-180.
 10. Powstanie i rozwA?j Konfederacji Szwajcarskiej w latach 1291-1515, a�zStudia Iuridica Lublinensiaa�?, nr XIX, Lublin 2013, s. 83-99.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych:

 1. WspA?A�czesne bariery funkcjonowania urzA�dA?w skarbowych [w:] WspA?A�czesne problemy administracji publicznej, red. E. Olejniczak-SzaA�owska, PiotrkA?w Trybunalski 2009r., s. 107-116;
 2. PA�aszczyzny i przebieg konfliktu bloku wschodniego i zachodniego [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki miA�dzynarodowej, red. E. KuA?elewska i K. Stefanowicz, ToruA� 2009r., s. 158-171;
 3. Organizacja NarodA?w Zjednoczonych a�� kryzys funkcjonowania i potrzeba gruntownej reformy [w:] Mity i stereotypy w polityce. PrzeszA�oA�A� i teraA?niejszoA�A�, red. A. KasiA�ska-Metryka i M. GoA�oA�, ToruA� 2010r., s. 110-126;
 4. Podstawy prawne stosunkA?w wzajemnych Polski i Federacji Rosyjskiej [w:] Rosja. MiA�dzy imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek i R. Mazur, ToruA� 2010r., s. 203-212;
 5. Istota autonomii w KrA?lestwie DuA�skim na przykA�adzie Wysp Owczych [w:] a�zEuropa regionA?wa�? red. M. GoA�oA� i A. KasiA�ska-Metryka, ToruA� 2011r., s. 368-384;
 6. Landsgemeinde a�� najstarsza instytucja demokracji bezpoA�redniej w Konfederacji Szwajcarskiej [w:] Dylematy wspA?A�czesnej demokracji, red. S. WrA?bel, ToruA� 2011r., s. 244-256;
 7. System ustrojowy kantonu Berno [w:] Polityka a�� kultura a�� spoA�eczeA�stwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, pod red. E. KuczyA�skiego i M. Tomczyka, A?A?dA? 2013r., s. 145-158;
 8. System ustrojowy kantonu Bazylea a�� miasto [w:] Kraje niemieckiego obszaru jA�zykowego na arenie miA�dzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze, red.
  E. KuczyA�ski, WA�ocA�awek 2013r., s. 255-272;
 9. Batalia o prawa wyborcze kobiet w Szwajcarii a�� casus Kantonu Appenzell Innerrhoden [w:] (Nie)obecnoA�A� kobiet w przestrzeni publicznej, red. M. Pataj, ToruA� 2014r., s. 162-175;

Projekty badawcze

 1. a�zSystemy ustrojowe krajA?w nordyckicha�? (2009-10) a�� zrealizowany w WSSMiKS CheA�m;
 2. a�zSystem ustrojowo-polityczny Konfederacji Szwajcarskieja�? (2011-13) a�� realizowany w WSSMiKS CheA�m;
 3. a�zSystemy ustrojowe kantonA?w szwajcarskicha�? (2012-13) a�� realizowany w WSSMiKS CheA�m.
 4. a�zSystem ustrojowy Kantonu Argowiaa�? (2012-13) a�� grant badawczy rzA�du Kantonu Argowia.