Michał Tomczyk

MichaA� TomczykMichaA� Tomczyk – doktor nauk politycznych. Absolwent studiA?w doktoranckich na Wydziale StudiA?w MiA�dzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu A?A?dzkiego. Stypendysta programu LPP/Erasmus w Lucernie (Szwajcaria), Bremie i Getyndze (Niemcy), a takA?e programu Sciex-NMSch w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu WspA?A�pracy. Guest researcher na Politikwissenschaftliches Seminar, UniversitA�t Luzern (Szwajcaria). Jego zainteresowania naukowe skupione sA� wokA?A� polityki i historii krajA?w niemieckiego obszaru jA�zykowego, w szczegA?lnoA�ci Szwajcarii, a takA?e procesA?w integracyjnych w Europie. Ponadto interesuje siA� zagadnieniami zwiA�zanymi z politykA� zagranicznA� paA�stw, systemami partyjnymi, bezpieczeA�stwem oraz prognozowaniem. Autor kilkudziesiA�ciu publikacji poA�wiA�conych historii i polityce Szwajcarii, zarA?wno w kontekA�cie wewnA�trznym jak i relacji miA�dzynarodowych, w szczegA?lnoA�ci z UniA� EuropejskA�.

E-mail: michal.tomczyk@uni.lodz.pl; tomczyk_michal@wp.pl

Zainteresowania badawcze:

 • polityka zagraniczna
 • integracja europejska
 • system polityczny

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. A�Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu A?A?dzkiego, A?A?dA? 2013, ss. 271.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. E. KuczyA�ski, M. Tomczyk (red.), Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przeA�omu XX/XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu A?A?dzkiego, A?A?dA? 2012.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. Koncepcje oA�rodkA?w opiniotwA?rczych w Szwajcarii wobec zjawisk integracyjnych, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry BadaA� Niemcoznawczych Uniwersytetu A?A?dzkiego, t. V, A?A?dA? 2012, s. 203-218.
 2. WpA�yw kantonA?w na politykA� zagranicznA� Szwajcarii w kontekA�cie wspA?A�pracy bilateralnej z UE, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry BadaA� Niemcoznawczych Uniwersytetu A?A?dzkiego, t. IV, A?A?dA? 2010, s. 177-198.
 3. WspA?A�praca bilateralna pomiA�dzy SzwajcariA� i UniA� EuropejskA� a�� droga do caA�kowitej integracji czy sposA?b na jej unikniA�cie? Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik KatedryA� BadaA� Niemcoznawczych Uniwersytetu A?A?dzkiego, t. III, A?A?dA? 2008, s. 439-462.
 4. DziaA�alnoA�A� ObozA?w Uniwersyteckich podczas internowania A?oA�nierzy polskich wA� Szwajcarii w latach 1940-1945, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry BadaA� Niemcoznawczych Uniwersytetu A?A?dzkiego, t. II, A?A?dA? 2007, s. 187-221.

A�RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. Koncepcje i praktyka polityczna w polityce Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, MiA�dzy historiA� a literaturA�. KsiA�ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Antoniemu KuczyA�skiemu, A?A?dA? 2013, s. 373-390.
 2. Polityka Szwajcarii wobec kryzysu strefy euro w okresie polskiej prezydencji, (red. S. Konopacki) Prezydencja Polski w UE. Bilans osiA�gniA�A�, ToruA� 2012, s. 254-269.
 3. Berno-Bruksela. Problemy i wyzwania we wzajemnych relacjach. Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przeA�omu XX / XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu A?A?dzkiego A?A?dA? 2012, s. 213-237.
 4. 4. WpA�yw integracji europejskiej na demokracjA� bezpoA�redniA� w Szwajcarii, Stan i perspektywy demokracji bezpoA�redniej we wspA?A�czesnym A�wiecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 361-378.

A�PozostaA�e

 1. Szwajcaria po wyborach, Monitor Wyborczy w Europie, nr 15 (grudzieA� 2011), s. 13-15.
 2. Szwajcaria w Unii?, Karpacki PrzeglA�d Gospodarczy, nr 2 (15) 2012, s. 27-29.
 3. Szwajcaria wobec kryzysu w strefie Euro, Karpacki PrzeglA�d Gospodarczy,A� nr 2 (15) 2012, s.25-26.
 4. Echa Fukushimy w kraju Wilhelma Tella, Karpacki PrzeglA�d gospodarczy, nr 1 (14) 2012, s. 10-12.
 5. A�ycie 2. DSP, Nasza Gazetka Nr 4-5/2010, Wyd. Tow. a�zDom Polski w Zurychua�?, s. 31-33.
 6. Dlaczego Szwajcarzy zagA�osowali za zakazem budowy minaretA?w? Kurier Dyplomatyczny, nr 1, 2009 (listopad a�� grudzieA�), s. 10-13.
 7. UdziaA� 2. Dywizji StrzelcA?w PieszychA� w realizacji Planu Wahlena, Nasza Gazetka, nr 2 (255),A� 2008, s. 20-23.
 8. PoczA�tki niemieckiego liberalizmu, Masovia Mater, nr 6 (246), 2007, s.A� 3,6.

Projekty badawcze

Projekt badawczy SwissEU, The Determinants of decision-making process in Swiss policy towards EU, finansowany z programu Sciex-NMSch, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu WspA?A�pracy. Projekt realizowany na Uniwersytecie w Luzernie.