Marcin A?ukaszewski

Marcin A?ukaszewski a�� adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa WyA?szego. Interesuje siA� zagadnieniami zwiA�zanymi z systemami politycznymi, ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem paA�stw europejskich. W swoich badaniach zajmuje siA� przede wszystkim europejskimi mikropaA�stwami (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino, Watykan). Zainteresowania badawcze zwiA�zane z systemami politycznymi koncentrujA� siA� gA�A?wnie wokA?A� trzech kwestii: problemu ciA�gA�oA�ci wA�adzy (przejawem tego byA� m.in. rozdziaA� w pracy zatytuA�owany Does Moldova need a president? The Moldovan political system in crisis since 2009), kolegialnej gA�owy paA�stwa (Kolegialna gA�owa paA�stwa we wspA?A�czesnych systemach politycznych) oraz systemA?w politycznych paA�stw europejskich (Czy parlament moA?e zmieniA� mA�A?czyznA� w kobietA�? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porzA�dku konstytucyjnym wobec europejskich procesA?w integracyjnych (wybrane problemy)).

E-mail: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl, lukaszewskimarcin@o2.pl

Zainteresowania badawcze:

 • systemy polityczne
 • europejskie mikropaA�stwa (minipaA�stwa)
 • ciA�gA�oA�A� wA�adzy
 • kolegialna gA�owa paA�stwa
 • demokracja bezpoA�rednia

Wybrane publikacje

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. Research on European microstates in social science. Selected methodological and definitional problems, a�?AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Researcha�?, 2011, Volume 1, Issue 2.
 2. Obywatelstwo watykaA�skie a zasada >>ius sanguinis<< i >>ius soli<<, a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�?, nr 1/2010, PoznaA� 2010.
 3. Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji  KsiA�stwa Liechtensteinu z 2003 roku, a�zRefleksjea�?, nr 1/2010, PoznaA� 2010.
 4. Czy parlament moA?e zmieniA� mA�A?czyznA� w kobietA�? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porzA�dku konstytucyjnym wobec europejskich procesA?w integracyjnych (wybrane problemy), a�zPrzeglA�d Politologicznya�?, nr 2/2013, PoznaA� 2013.
 5. Kolegialna gA�owa paA�stwa we wspA?A�czesnych systemach politycznych, a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�?, nr 1/2011, Rok IX, PoznaA� 2011.
 6. Problem ciA�gA�oA�ci w wypeA�nianiu funkcji gA�owy paA�stwa w sytuacji  wakatu na tronie we wspA?A�czesnych monarchiach europejskich, a�ze-Politikon – kwartalnik naukowy OA�rodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiegoa�?, nr II, wiosna 2012.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych:

 1. Does Moldova need a president? The Moldovan political system in crisis since 2009, (in:) Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, L. Czechowska, K. Olszewski (eds.), Newcastle 2012.
 2. The Reciprocal Relationship of Political Party and Civil Society: The Case of Palikota��s Movement (Ruch Palikota), (in:) Questions of Civil Society: Category-Position-Functionality, R. Schattkowsky, A. Jarosz (eds.), Newcastle 2013.
 3. Miejsce sA�uA?by ochrony porzA�dku publicznego w systemie politycznym maA�ego paA�stwa. Casus Korpusu A�andarmerii PaA�stwa Miasta WatykaA�skiego i Pontyfikalnej Gwardii Szwajcarskiej, (w:) PrzeszA�oA�A� odlegA�a i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, T. Wallas (red.), PoznaA� 2012.
 4. Ewolucja ustrojowa gA�owy paA�stwa w II RP i III RP, (w:) WokA?A� dwA?ch dwudziestoleci. Prace studenckiego KoA�a Naukowego Historii Najnowszej WNPiD UAM, E. Lesiewicz, W. Mazurczak (red.), PoznaA� 2011.