Marcin Łukaszewski

Marcin Łukaszewski – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z systemami politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem państw europejskich. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim europejskimi mikropaństwami (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino, Watykan). Zainteresowania badawcze związane z systemami politycznymi koncentrują się głównie wokół trzech kwestii: problemu ciągłości władzy (przejawem tego był m.in. rozdział w pracy zatytułowany Does Moldova need a president? The Moldovan political system in crisis since 2009), kolegialnej głowy państwa (Kolegialna głowa państwa we współczesnych systemach politycznych) oraz systemów politycznych państw europejskich (Czy parlament może zmienić mężczyznę w kobietę? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porządku konstytucyjnym wobec europejskich procesów integracyjnych (wybrane problemy)).

E-mail: marcin.lukaszewski@amu.edu.pl, lukaszewskimarcin@o2.pl

Zainteresowania badawcze:

 • systemy polityczne
 • europejskie mikropaństwa (minipaństwa)
 • ciągłość władzy
 • kolegialna głowa państwa
 • demokracja bezpośrednia

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Research on European microstates in social science. Selected methodological and definitional problems, “AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research”, 2011, Volume 1, Issue 2.
 2. Obywatelstwo watykańskie a zasada >>ius sanguinis<< i >>ius soli<<, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1/2010, Poznań 2010.
 3. Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji  Księstwa Liechtensteinu z 2003 roku, „Refleksje”, nr 1/2010, Poznań 2010.
 4. Czy parlament może zmienić mężczyznę w kobietę? Granice i miejsce zasady supremacji parlamentu w brytyjskim porządku konstytucyjnym wobec europejskich procesów integracyjnych (wybrane problemy), „Przegląd Politologiczny”, nr 2/2013, Poznań 2013.
 5. Kolegialna głowa państwa we współczesnych systemach politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1/2011, Rok IX, Poznań 2011.
 6. Problem ciągłości w wypełnianiu funkcji głowy państwa w sytuacji  wakatu na tronie we współczesnych monarchiach europejskich, „e-Politikon – kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, nr II, wiosna 2012.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Does Moldova need a president? The Moldovan political system in crisis since 2009, (in:) Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, L. Czechowska, K. Olszewski (eds.), Newcastle 2012.
 2. The Reciprocal Relationship of Political Party and Civil Society: The Case of Palikot’s Movement (Ruch Palikota), (in:) Questions of Civil Society: Category-Position-Functionality, R. Schattkowsky, A. Jarosz (eds.), Newcastle 2013.
 3. Miejsce służby ochrony porządku publicznego w systemie politycznym małego państwa. Casus Korpusu Żandarmerii Państwa Miasta Watykańskiego i Pontyfikalnej Gwardii Szwajcarskiej, (w:) Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, T. Wallas (red.), Poznań 2012.
 4. Ewolucja ustrojowa głowy państwa w II RP i III RP, (w:) Wokół dwóch dwudziestoleci. Prace studenckiego Koła Naukowego Historii Najnowszej WNPiD UAM, E. Lesiewicz, W. Mazurczak (red.), Poznań 2011.