Krzysztof Koźbiał

Krzysztof KoźbiałDr hab. Krzysztof Koźbiał – adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), wykładowca w Instytucie Politologii PWSZ im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu. Stypendysta wielu programów naukowych i badawczych: Socrates/Erasmus, DAAD, SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found), oraz Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z procesami integracji Starego Kontynentu oraz w tematyce historycznej i  politologicznej związanej z państwami niemieckojęzycznymi, w szczególności dotyczącej Liechtensteinu. Autor, współautor i redaktor kilku pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

E-mail: krzkozb@ces.uj.edu.pl; krzysztof.kozbial@uj.edu.pl

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. K. Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu. Kraków 2013.
 2. K. Koźbiał, W. Stankowski, Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród – państwo – polityka. Kraków 2009.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. K. Koźbiał, M. Góra (red.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Warszawa 2011.
 2. K. Koźbiał, M. Natanek (red.), European Curriculum for children of migrant workers. Kraków 2004.
 3. K. Koźbiał, M. Natanek (red.), Polacy i Niemcy po przełomie. Początek nowego sąsiedztwa. Kraków – Jena 2000.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. K. Koźbiał, Inicjatywa naddunajska UE. Nowy plan Tardieu? „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1, ss. 193-210.
 2. K. Koźbiał, System partyjny Księstwa Liechtensteinu. „Politeja” 2011, nr 15, ss. 365-392.
 3. K. Koźbiał, Szkoła z czeskim językiem nauczania w Kudowie Zdroju. Powstanie i funkcjonowanie w latach 1947-53. „Kladský sborník” nr 5. Hradec Králové 2003, ss. 177-186.
 4. K. Koźbiał, Niemcy, Czesi, Polacy na Ziemi Kłodzkiej w XX wieku. Stan badań i zarys problematyki. „Kladský sborník” nr 4. Hradec Králové 2001, ss. 101-114.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. K. Koźbiał, Mniejszości narodowe w Niemczech. Stan obecny i perspektywy na przyszłość. [w:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny. Praca pod red. E. Godlewskiej i M. Lesińskiej-Staszczuk. Lublin 2013, ss. 41-60.
 2. K. Koźbiał, Liechtenstein państwem imigrantów. [w:] Imigranci: między integracją a izolacją. Praca pod red. M. Buchowskiego i J. Schmidta. Poznań 2012, ss. 75-90.
 3. K. Koźbiał, Europejskie mikropaństwa w procesie integracji europejskiej. Przykład Liechtensteinu. [w:] Hereditas Mercaturae. Księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu. Praca pod red. P. Czubika i Z. Macha. Kraków 2012, ss. 11-26.
 4. K. Koźbiał, M. Natanek, Jaki model integracji? U źródeł zjednoczonej Europy. [w:] Integracja europejska. Ćwiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i Ł. Zamęckiego. Warszawa 2012, ss. 35-42.
 5. K. Koźbiał, M. Natanek, Powstanie EFTA jako przykład rozbieżności interesów ekonomicznych państw europejskich po II wojnie światowej. [w:] Integracja europejska. Ćwiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i Ł. Zamęckiego. Warszawa 2012, ss. 43-50.
 6. K. Koźbiał, M. Natanek, Głosowanie w Radzie Unii Europejskiej. [w:] Integracja europejska. Ćwiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i Ł. Zamęckiego. Warszawa 2012, ss. 67-74.
 7. K. Koźbiał, Unia Europejska a europejskie mikropaństwa. Stosunki obecne i perspektywy na przyszłość. [w:] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją. Praca pod red. J. Jańczaka i M. Musiał-Karg. Poznań 2011, ss. 29-46.
 8. K. Koźbiał, Między Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku., [w:] Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej. Praca pod red. A. Nowakowskiego i M. Drozda. Rzeszów 2010, ss. 197-217.
 9. K. Koźbiał, Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie. [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Praca pod red. M. Musiał-Karg i B. Seclera. Poznań 2010, ss. 55-76.
 10. K. Koźbiał, Współpraca transgraniczna w rejonie Jeziora Bodeńskiego. [w:] Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Praca pod red. J. Jańczaka, M. Musiał-Karg i L. Wojnicz. Poznań 2010, ss. 171-181.
 11. K. Koźbiał, Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. [w:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych. Praca pod red. J. Knopka. Toruń 2009, ss. 367-382.
 12. K. Koźbiał, Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnością. [w:] Bałkany u progu zjednoczonej Europy. Praca pod red. P. Czubika. Kraków 2008, ss. 37-54.
 13. K. Koźbiał, A. Motyczka, Niemcy. [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej. Praca pod redakcją B. Gierat – Bieroń i K. Kowalskiego. Kraków 2005, ss. 143-168.
 14. K. Koźbiał, A. Motyczka, Austria. [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej. Praca pod redakcją B. Gierat – Bieroń i K. Kowalskiego. Kraków 2005, ss. 117-132.

Projekty badawcze

 •  2012-2014 – udział w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Polska lokalna wobec integracji europejskiej – dekada doświadczeń”,
 • 2011 – „Polityka zagraniczna Liechtensteinu” – projekt badawczy prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtenstein – Institut w Bendern w ramach Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • 2009 – „Liechtenstein w XX wieku. Państwo – polityka – społeczeństwo” – projekt badawczy prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtenstein – Institut w Bendern w ramach Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • 2000-2003 – udział w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską „European Curriculum for children of migrant Wolkers”.