Krzysztof KoA?biaA�

Krzysztof KoA?biaA�Dr hab. Krzysztof KoA?biaA� a�� adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu JagielloA�skiego w Krakowie (WydziaA� StudiA?w MiA�dzynarodowych i Politycznych), wykA�adowca w Instytucie Politologii PWSZ im. rotmistrza W. Pileckiego w OA�wiA�cimiu. Stypendysta wielu programA?w naukowych i badawczych: Socrates/Erasmus, DAAD, SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Found), oraz Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Specjalizuje siA� przede wszystkim w zagadnieniach zwiA�zanych z procesami integracji Starego Kontynentu oraz w tematyce historycznej i  politologicznej zwiA�zanej z paA�stwami niemieckojA�zycznymi, w szczegA?lnoA�ci dotyczA�cej Liechtensteinu. Autor, wspA?A�autor i redaktor kilku pozycji ksiA�A?kowych oraz kilkudziesiA�ciu artykuA�A?w naukowych. CzA�onek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

E-mail: krzkozb@ces.uj.edu.pl; krzysztof.kozbial@uj.edu.pl

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. K. KoA?biaA�, System polityczny KsiA�stwa Liechtensteinu. KrakA?w 2013.
 2. K. KoA?biaA�, W. Stankowski, Konstytucja KsiA�stwa Liechtensteinu. NarA?d a�� paA�stwo a�� polityka. KrakA?w 2009.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. K. KoA?biaA�, M. GA?ra (red.), Demokracja bezpoA�rednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku? Warszawa 2011.
 2. K. KoA?biaA�, M. Natanek (red.), European Curriculum for children of migrant workers. KrakA?w 2004.
 3. K. KoA?biaA�, M. Natanek (red.), Polacy i Niemcy po przeA�omie. PoczA�tek nowego sA�siedztwa. KrakA?w – Jena 2000.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. K. KoA?biaA�, Inicjatywa naddunajska UE. Nowy plan Tardieu? a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�? 2012, nr 1, ss. 193-210.
 2. K. KoA?biaA�, System partyjny KsiA�stwa Liechtensteinu. a�zPolitejaa�? 2011, nr 15, ss. 365-392.
 3. K. KoA?biaA�, SzkoA�a z czeskim jA�zykiem nauczania w Kudowie Zdroju. Powstanie i funkcjonowanie w latach 1947-53. a�zKladskA? sbornA�ka�? nr 5. Hradec KrA?lovA� 2003, ss. 177-186.
 4. K. KoA?biaA�, Niemcy, Czesi, Polacy na Ziemi KA�odzkiej w XX wieku. Stan badaA� i zarys problematyki. a�zKladskA? sbornA�ka�? nr 4. Hradec KrA?lovA� 2001, ss. 101-114.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. K. KoA?biaA�, MniejszoA�ci narodowe w Niemczech. Stan obecny i perspektywy na przyszA�oA�A�. [w:] MniejszoA�ci narodowe w paA�stwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny. Praca pod red. E. Godlewskiej i M. LesiA�skiej-Staszczuk. Lublin 2013, ss. 41-60.
 2. K. KoA?biaA�, Liechtenstein paA�stwem imigrantA?w. [w:] Imigranci: miA�dzy integracjA� a izolacjA�. Praca pod red. M. Buchowskiego i J. Schmidta. PoznaA� 2012, ss. 75-90.
 3. K. KoA?biaA�, Europejskie mikropaA�stwa w procesie integracji europejskiej. PrzykA�ad Liechtensteinu. [w:] Hereditas Mercaturae. KsiA�ga pamiA�tkowa dedykowana A�wiA�tej pamiA�ci profesorowi StanisA�awowi Miklaszewskiemu. Praca pod red. P. Czubika i Z. Macha. KrakA?w 2012, ss. 11-26.
 4. K. KoA?biaA�, M. Natanek, Jaki model integracji? U A?rA?deA� zjednoczonej Europy. [w:] Integracja europejska. A�wiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i A?. ZamA�ckiego. Warszawa 2012, ss. 35-42.
 5. K. KoA?biaA�, M. Natanek, Powstanie EFTA jako przykA�ad rozbieA?noA�ci interesA?w ekonomicznych paA�stw europejskich po II wojnie A�wiatowej. [w:] Integracja europejska. A�wiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i A?. ZamA�ckiego. Warszawa 2012, ss. 43-50.
 6. K. KoA?biaA�, M. Natanek, GA�osowanie w Radzie Unii Europejskiej. [w:] Integracja europejska. A�wiczenia. Praca pod red. K. A. Wojtaszczyka i A?. ZamA�ckiego. Warszawa 2012, ss. 67-74.
 7. K. KoA?biaA�, Unia Europejska a europejskie mikropaA�stwa. Stosunki obecne i perspektywy na przyszA�oA�A�. [w:] Granice wewnA�trzne i zewnA�trzne Unii Europejskiej. PomiA�dzy otwartoA�ciA� a izolacjA�. Praca pod red. J. JaA�czaka i M. MusiaA�-Karg. PoznaA� 2011, ss. 29-46.
 8. K. KoA?biaA�, MiA�dzy Wiedniem a Bernem. Dylematy polityki zagranicznej Liechtensteinu po 1918 roku., [w:] Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej. Praca pod red. A. Nowakowskiego i M. Drozda. RzeszA?w 2010, ss. 197-217.
 9. K. KoA?biaA�, Prawa wyborcze kobiet w Liechtensteinie. [w:] Kobiety we wspA?A�czesnym A�wiecie. Praca pod red. M. MusiaA�-Karg i B. Seclera. PoznaA� 2010, ss. 55-76.
 10. K. KoA?biaA�, WspA?A�praca transgraniczna w rejonie Jeziora BodeA�skiego. [w:] Pogranicze polsko a�� niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Praca pod red. J. JaA�czaka, M. MusiaA�-Karg i L. Wojnicz. PoznaA� 2010, ss. 171-181.
 11. K. KoA?biaA�, Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na BaA�kanach. Stan obecny i wyzwania na przyszA�oA�A�. [w:] Unia Europejska jako wspA?A�czesny aktor stosunkA?w miA�dzynarodowych. Praca pod red. J. Knopka. ToruA� 2009, ss. 367-382.
 12. K. KoA?biaA�, Chorwacka droga do Unii Europejskiej. MiA�dzy niepodlegA�oA�ciA� a wspA?A�czesnoA�ciA�. [w:] BaA�kany u progu zjednoczonej Europy. Praca pod red. P. Czubika. KrakA?w 2008, ss. 37-54.
 13. K. KoA?biaA�, A. Motyczka, Niemcy. [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej. Praca pod redakcjA� B. Gierat a�� BieroA� i K. Kowalskiego. KrakA?w 2005, ss. 143-168.
 14. K. KoA?biaA�, A. Motyczka, Austria. [w:] Europejskie modele polityki kulturalnej. Praca pod redakcjA� B. Gierat a�� BieroA� i K. Kowalskiego. KrakA?w 2005, ss. 117-132.

Projekty badawcze

 •  2012-2014 a�� udziaA� w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki a�zPolska lokalna wobec integracji europejskiej – dekada doA�wiadczeA�a�?,
 • 2011 – a�zPolityka zagraniczna Liechtensteinua�? – projekt badawczy prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtenstein a�� Institut w Bendern w ramach Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • 2009 – a�zLiechtenstein w XX wieku. PaA�stwo a�� polityka a�� spoA�eczeA�stwoa�? a�� projekt badawczy prowadzony w archiwum w Vaduz i w Liechtenstein a�� Institut w Bendern w ramach Stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • 2000-2003 – udziaA� w projekcie finansowanym przez KomisjA� EuropejskA� a�zEuropean Curriculum for children of migrant Wolkersa�?.