Katarzyna KrzywiA�ska

Katarzyna KrzywiA�skaKatarzyna KrzywiA�ska a�� doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku adiunkta na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana PawA�a II a�� WydziaA� Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (Katedra Historii i Nauk Politycznych). Zainteresowania badawcze: formy demokracji bezpoA�redniej, wspA?A�czesne systemy polityczne, teoria polityki, system polityczny Konfederacji Szwajcarii, stosunki miA�dzynarodowe i bezpieczeA�stwo miA�dzynarodowe.A� CzA�onek ZarzA�du GA�A?wnego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych OddziaA� CheA�m. Koordynator do spraw prasy WydziaA�u StosunkA?w MiA�dzynarodowych WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim. W paA?dzierniku 2012 roku otrzymaA�a IndywidualnA� NagrodA� Rektora WyA?szej SzkoA�y StosunkA?w MiA�dzynarodowych i Komunikacji SpoA�ecznej w CheA�mie za caA�oksztaA�t osiA�gniA�A� naukowych oraz merytorycznA� opiekA� nad dziaA�alnoA�ciA� Studenckiego KoA�a Naukowego a�zSapere Audea�? oraz dyplom uznania za wsparciA�, opiekA� i pomoc w roku akademickim 2011/2012 w dziaA�alnoA�ci Studenckiego KoA�a Naukowego a�zSapere Audea�? , a takA?e dyplom dla Najlepszego WykA�adowcy roku akademickiego 2011/2012 (WyA?szej SzkoA�y StosunkA?w MiA�dzynarodowych i Komunikacji SpoA�ecznej w CheA�mie). PrzygotowywaA�a i prowadziA�a wraz ze Studenckim KoA�em Naukowym a�zSapere Audea�? i MA�odzieA?owA� RadA� Miasta CheA�m warsztaty politologiczne nt. a�zWspA?A�czesne systemy polityczne w paA�stwach demokratycznycha�? w ramach projektu a�zTwoje Miasto a�� TwojeA� Decyzjea�?.

E-mail: krzykata@wp.pl;A� krzyka@kul.lublin.pl

Zainteresowania badawcze:

 • formy demokracji bezpoA�redniej
 • wspA?A�czesne systemy polityczne
 • teoria polityki
 • system polityczny Konfederacji Szwajcarii
 • stosunki miA�dzynarodowe i bezpieczeA�stwo miA�dzynarodowe

Wybrane publikacje

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. Formy oraz zasiA�g migracji w Unii Europejskiej [w:] Priorytety strategii politycznej Komisji Europejskiej w 2009 roku, Studia i analizy europejskie, Bydgoszcz 2010.
 2. RozwA?j infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej [w:] Europejski rok innowacyjnoA�ci i kreatywnoA�ci, Studia i analizy europejskie, Bydgoszcz 2009.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku obcym:

 1. Referendum in Swiss Confederation a�� PoznaA� 2013 – w druku
 2. ?�??N�?????�??N?N????� camoN�???�??N�??N�??N�N?N�N? ?� o???�N???N? ??N�??N�?�N?N� N�??N�?�??N�?�N�N�N� [w:] C??N�?�N??????? ??N�??N?N�N�N� N??????�??????, ?�?�?�???�???? N�?� c??N�?�??e???�??????N?ti, ?�??N�?????�??N?N???o???? ????NZ?�N? N� ??N�???�?�?�??a ??N�??N�?�N�N�N�, ??e?�m 2006

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. RzA�d Konfederacji Szwajcarii [w:] System polityczno ustrojowy Konfederacji Szwajcarskiej, red. T. Branecki, K. KrzywiA�ska, M. GoA�oA�, J. Gryz, J. Jaskiernia, I. Rycerska, CheA�m 2013 a�� w druku
 2. Parlament Konfederacji Szwajcarii [w:] System polityczno ustrojowy Konfederacji Szwajcarskiej, red. T. Branecki, K. KrzywiA�ska, M. GoA�oA�, J. Gryz, J. Jaskiernia, I. Rycerska, CheA�m 2013 a�� w druku
 3. DziaA�alnoA�A� i funkcjonowanie stowarzyszeA� w Polsce na przykA�adzie Stowarzyszenia a�zKresy PamiA�A� i PrzyszA�oA�A� [w:] Organizacje pozarzA�dowe na LubelszczyA?nie a�� organizacja i funkcjonowanie, red. P. Olszewski, Lublin 2013 a�� w druku
 4. Formy demokracji bezpoA�redniej w Republice Federalnej Niemiec a�� A?A?dA? 2013- w druku
 5. ToA?samoA�A� narodowa a toA?samoA�A� europejska. Dylemat toA?samoA�A�i w Europie XXI wieku a�� PoznaA� 2013 a�� w druku
 6. Formy demokracji bezpoA�redniej we wspA?A�czesnej Polsce [w:] Dylematy wspA?A�czesnej demokracji, red. S. WrA?bel, ToruA� 2011.
 7. Brytyjski model decentralizacji wA�adzy publicznej [w:] Europa regionA?w, red. M. GoA�oA�, A. KasiA�ska a�� Metryka, ToruA� 2011.
 8. Stanowisko Rosji wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na WschA?d [w:] Rosja miA�dzy imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, ToruA� 2010.
 9. Jedno paA�stwo, dwa narody a�� Niemcy 20 lat po zjednoczeniu [w:] Mity i stereotypy w polityce. PrzeszA�oA�A� i teraA?niejszoA�A�, red. M. GoA�oA�, A. KasiA�ska-Metryka, ToruA� 2010.
 10. Rola Zjednoczonych Niemiec jako pomostu miA�dzy Wschodem a Zachodem [w:] ZachA?d w globalnej i regionalnej polityce miA�dzynarodowej, red. E. KuA?elewska, A. Bartnicki, ToruA� 2009.
 11. ToA?samoA�A� europejska wobec problemu integracji [w:] WspA?lny obszar wolnoA�ci, bezpieczeA�stwa i sprawiedliwoA�ci Unii Europejskiej a problem migracji, red. E. Olszewski, M. Kuczerpa, CheA�m 2006.