Elżbieta Kużelewska

Elzbieta KuzelewskaElżbieta Kużelewska – adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Centre for Direct Democracy Studies. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień demokracji bezpośredniej, współczesnych systemów politycznych i procesów integracji europejskiej.

E-mail: ekuzelewska@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • demokracja bezpośrednia
 • współczesne systemy polityczne
 • integracja europejska

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Kużelewska E., Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa, Warszawa 2011, s. 236.
 2. Toszek B.H., E. Kużelewska, Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji Walii, Warszawa 2011, s. 193.
 3. Kużelewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 352.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Kużelewska E., D. Kloza (eds.), The Challenges of Modern Democracy and European Integration, vol. 1, Warszawa-Białystok 2012, s. 249.
 2. Kużelewska E., A.R. Bartnicki (red.), 2009,  Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 406.
 3. Bartnicki A.R., E. Kużelewska, (red.), 2009, Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 260.
 4. Kużelewska E., K. Stefanowicz (red,), 2009, Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 302.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. E. Kużelewska, 2012, Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej), „Przegląd Politologiczny” nr 2, s. 49-64.
 2. E. Kużelewska, 2011, The Netherlands in the Face of the Problem of Direct Democracy – the Case of the Constitution for Europe, “Athenaeum. Polish Political Science Studies,” vol. 29, s. 157-179.
 3. E. Kużelewska, A.R. Bartnicki, 2010, Referendum w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Próba analizy porównawczej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” nr 25, s. 83-108. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zebraniu i analizie niezbędnej literatury i aktów prawnych oraz przygotowaniu ostatecznej wersji opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%.
 4. E. Kużelewska, 2010,  The Challenges of Modern Democracy, “Constatin Brancusi University of Targu-Jiu Annals – Juridicial Sciences Series”, nr 4, s. 169-180.
 5. E. Kużelewska, 2009, The Impact of Referendums on the Process of European Integration, “Baltic Journal of Law and Politics” nr 2 (2), s. 181-200.
 6. E. Kużelewska, A.R. Barnicki, 2008, Referendum in Poland and Russia. Comparative analysis attempt, Przegląd Stosunków Międzynarodowych nr 3, 4 (157, 158). The International Affairs Review, s. 116-132.
 7. E. Kużelewska, 2008, Duńskie i szwedzkie referendum w sprawie przyjęcia euro, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 1, s. 56-71.
 8. E. Kużelewska, 2006, Duńskie referendum akcesyjne, „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 7, s. 131-138.
 9. E. Kużelewska, 2013, Do the Swiss not want to join the European Union? Swiss referenda on European integration, “Przegląd Politologiczny”, nr 3, p. 85-97.
 10. E. Kużelewska, 2013, Partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: od bezpośredniej do głosowania elektronicznego, „Miscellanea Historico-Iuridica” vol. 12, p. 381-398.
 11. E. Kużelewska, 2014, Unity in Diversity. The Language Policy of the European Union, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, vol. 38 (51), p. 151-165
 12. E. Kużelewska, 2014, Referendum in the Czech Republic and Slovakia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, SECTIO K, vol. XXI, 1, s. 98-110.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku obcym:

 1. E. Kużelewska, A.R. Bartnicki, 2010, The Constitutional and Structural Position of the President of the French Fifth Republic and the Russian Federation. The Attempt at the Comparative Analysis, [w:] J. Matwiejuk, K. Propkop (eds.), Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 386-414.
 2. E. Kużelewska, 2011, Social participation and the process of EU reforming. From the Treaty establishing Constitution for Europe to the Treaty of Lisbon [w:] A. Trzcielińska-Polus, B.Curyło, S. Garsztecki (eds.), Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, s.64-83.
 3. E. Kużelewska, 2011, Direct Democracy in the European Union, [w:] Harmonization and Unification of Law in the European Context. Security Priorities of Today and New Views on the Development of International Law, Bratislava Wydaw. Comenius University, s. 157-161.
 4. A.R. Bartnicki, E. Kużelewska, 2012, The crisis of democracy or the crisis of the leadership in the EU? Krizis demokratii ili krizis liderstva v ES? [w:] V.I. Kamysanov, O.E. Grisin (eds.) Technologizacija politiceskich processov v uslovijach globalizacii: teorija, opyt, perspektivy, Moskwa, Wydaw. Federacja Mira i Soglasija,
 5. E. Kużelewska, 2012, Rozdział 10, Strategic Landscape of Transatlantic Partnership, [w:] E. Kużelewska, D, Kloza (eds.), The Challenges of Modern Democracy and European Integration, ASPRA-JR, s. 197-220.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. E. Kużelewska, 2011, Udział Szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego w postępowaniach referendalnych, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Miedzy ideą a rzeczywistością, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 308-325.
 2. A.R. Bartnicki, E. Kużelewska, 2010, Społeczeństwo obywatelskie w autorytarnych państwach postradzieckich objętych Partnerstwem Wschodnim, [w:] M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Aspra-JR, Warszawa, s. 165-183.
 3. E. Kużelewska, 2011, Partnerstwo Wschodnie jako specyficzna forma europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] J. Diec (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, Wydaw. Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ , Kraków, s. 295-312.
 4. E. Kużelewska, 2010, Mechanizmy rządzenia w Turkmenistanie, [w:] J. Zalewski (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 178-194.

Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy N N116 233936 (2009-2011) – Referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE; kierownik projektu,
 2. Projekt badawczy N N116 355037 (2009-2010); wykonawca projektu.