Barbara Wiśniewska-Paź

 

Barbara Wiśniewska-Paź – kierownik Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik dziekana WNS UWr ds bezpieczeństwa, 20012-2017 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr. Współorganizator cyklu warsztatów informacyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa BEZPIECZNIE/ CYBERBEZPIECZNIE UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu.  Współpracuje jako konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych w Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK).

E-mail: barbara.wisniewska-paz@uwr.edu.pl

Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z dwudziestopięcioletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie). Członek kilku towarzystw naukowych, kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych.  Zainteresowania badawcze lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Dotyczą głównie problemów z zakresu mezo- i makro- socjologii bezpieczeństwa i edukacji, m.in. analiz porównawczych, badań relacji między strukturą ustrojową państw i ładem społecznym a rozwiązaniami struktur lokalnych i szkolnictwa w różnych państwach, głównie Europy Zachodniej (zwł. ich jakością i efektywnością), relacji między ofertą edukacyjną szkolnictwa (publicznego i niepublicznego) a rynkiem pracy, a także między sportem a edukacją. Książki z tego obszaru:

Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011; Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, Społeczeństwo – sport – edukacja, red. B. Wiśniewska-Paź, P. Wróblewski”, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2016.

BADANIA SZWAJCARSKIE

Od ponad dwudziestu lat prowadzi intensywne badania dotyczące Szwajcarii (organizacji państwa, struktury społecznej, edukacji, religii, wielokulturowości i wielojęzyczności oraz zmian dotyczących kantonalnych struktur) organizując konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym (KONFERENCJE SZWAJCARSKIE 2008, 2012, aktualnie w przygotowaniu kolejna konferencja pt.: „Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo” z wystawą w czerwcu 2019 roku) i publikując artykuły oraz książki z tego zakresu. Obie dysertacje (doktorska i habilitacyjna) dotyczyły analiz różnych wymiarów i kontekstów funkcjonowania Szwajcarii.

KSIĄŻKI Z TEGO ZAKRESU:

 • Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Wrocław 2002
 • Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009
 • Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper, Warszawa 2009
 • Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Barbara Wiśniewska-Paź, Szwajcaria wobec Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy [w:] Barbara Wiśniewska-Paź (red.) „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009, s. 9-19.
 • Barbara Wiśniewska-Paź, Wpływ federacyjnej organizacji państwa na strukturę szkolnictwa w Szwajcarii.  Przyczyny harmonizowanie struktury szkolnej [w:] Barbara Wiśniewska-Paź (red.) „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Warszawa 2009, s.137-156
 • Barbara Wiśniewska-Paź, Fenomen Szwajcarii, [w:] Przegląd Uniwersytecki, nr 1(154)/2009, Wrocław 2009, s.8
 • Barbara Wiśniewska-Paź , Szwajcaria – bliżej do Unii niż do Eurolandu [w:] Tygodnik Powszechny, Nr 34 (3137), 23.08.2009, s.30-31
 • Barbara Wiśniewska-Paź,Tygiel językowy Szwajcarii. Szwajcaria jako przykład osobliwej wielokulturowości kooperacyjnej [w:] red. A. Śliz i M.S. Szczepańskiego „Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja”, s. 274-297. Rec. Prof. dr hab.  Leon Dyczewski, bibliogr.
 • Barbara Wiśniewska-Paź, „Jak kształcą nauczycieli w Szwajcarii?” [w:]  Edufakty. „Nauczyciel-Szkoła Uczelnia. Małe czy duże zmiany?”(tytuł numeru) miesięcznik, 6.02.2011, s. 26-29.bibliogr.
 • Barbara Wiśniewska-Paź Szwajcaria w krzywym zwierciadle Libanu : czy Szwajcarii grozi scenariusz Libanu zwanego niegdyś Szwajcarią Wschodu? / Barbara Wiśniewska-Paź// W: Niemcy, Austria, Szwajcaria : wyzwania z przełomu XX/XXI wieku / pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – S. 234-250.
 • Barbara Wiśniewska-Paź System edukacji w Szwajcarii[w:]Systemy szkolne  krajów europejskich”red. E. Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 s.121-160.
 • Barbara Wiśniewska-Paź Konserwatywny federalizm vs liberalny unitaryzm a kwestia autonomii wobec struktur ustrojowych państw ościennych [w:]Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, red. Barbara Wiśniewska-Paź, Wyd. Aureus, Kraków 2013, s. 87-116.
 • Barbara Wiśniewska-Paź O obecności Szwajcarii w Polsce oraz o demokracji bezpośredniej jako przedmiocie zainteresowania i doświadczenia Polaków [w:] Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, red. Barbara Wiśniewska-Paź, Wyd. Aureus, Kraków 2013, s.7-12.
 • Wiśniewska-Paź Barbara „Współczesne wymiary wielokulturowości w Szwajcarii : między wielokulturowością radykalną a stowarzyszeniową z perspektywy zróżnicowań językowych”/BarbaraWiśniewska-Paź// W: Społeczeństwo a wojna : wyzwania wielokulturowości XXI wieku / pod red. nauk. Marka Bodziany ; zespół red. Ziad Abou Saleh, Anna Kotasińska, Rafał Wielki. – Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2016. – S. 43-66. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol
 • Barbara Wisniewska-Paź Szwajcaria jako fenomen państw Europy ukształtowanych w cywilizacji zachodniej. W perspektywie koncepcji cywilizacji Feliksa Konecznego. [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego i społecznego, tom V, red. T. Grabińska, Z. Kuźniar, WSOWL, Wrocław 2017, s.213-240.

Oprócz zajęć kursorycznych, wykładów i seminariów specjalizacyjnych z zakresu socjologii bezpieczeństwa, socjologii edukacji i sportu prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji społecznej (treningi i warsztaty komunikacyjne, seminaria specjalizacyjne dot. m.in. manipulacji i kłamstwa w życiu społecznym).

Obecnie ważny aspekt działalności naukowej i konferencyjnej stanowi kwestia relacji między bezpieczeństwem a edukacją, w tym edukacją na rzecz bezpieczeństwa oraz inicjatywami i szkoleniem proobronnym. Redaktor naukowy serii BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, współredaktor serii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA–TERRORYZM–BEZPIECZEŃSTWO, członek Kolegium FORUM SOCJOLOGICZNEGO, organizator i współorganizator kilkunastu konferencji z zakresu bezpieczeństwa oraz pogranicza socjologii, bezpieczeństwa i edukacji, redaktor/ współredaktor książek z tego zakresu, m. in. Wiśniewska-Paź Barbara red., „Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych – wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012; Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015; Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza – Case Study, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, Toruń 2018; Wiśniewska-Paź Barbara „Instytucje edukacyjne -Zagrożenia – bezpieczeństwo. Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne.”, Toruń 2018.