Andrzej Porębski

Andrzej Porębski – związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od czasu studiów socjologicznych (1976-1980). W 1989 roku obronił doktorat (Mniejszości etniczne w Europie. Geneza i kierunki przemian). W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Główne obszary jego zainteresowań to socjologia narodu i stosunków etnicznych, problematyka grup mniejszościowych i metodologia badań społecznych. Najnowszą opublikowaną przez niego książką jest Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu (Kraków 2010). Prowadzi wykłady z Metodologii nauk społecznych, Metod i technik badawczych, Kulisów etnicznych Europy Zachodniej i Wielokulturowości Szwajcarii. Od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana ds. finansowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.