Agnieszka StA�pkowska

Agnieszka StA�pkowska a�� profesor nadzwyczajny w Instytucie Anglistyki SpoA�ecznej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznaA�skiej anglistyce zrobiA�a doktorat z zakresu jA�zykoznawstwa angielskiego. Od 1999 r. jest tA�umaczem przysiA�gA�ym jA�zyka angielskiego. Zna rA?wnieA? niemiecki (ZOP a�� poziom C2) i wA�oski (CELI 3 a�� poziom B2). HabilitacjA� w zakresie jA�zykoznawstwa ze specjalnoA�ciA� socjolingwistycznA� uzyskaA�a na Uniwersytecie WrocA�awskim. Naukowo zajmuje siA� wielojA�zycznoA�ciA�, o ktA?rej pisze m.in. swojej monografii pt. Multilingualism and English a�� The canton of Zurich as a linguistic paradigm, Peter Lang, 2013.

W przeszA�oA�ci wspA?A�pracowaA�a z OficynA� WydawniczA� GA�os Wielkopolski w Poznaniu, dla ktA?rej przeprowadziA�a szereg wywiadA?w z osobistoA�ciami ze A�wiata polityki, m.in. z Henrym Kissingerem, JoschkA� Fischerem, Javierem SolanA� oraz z przewodniczA�cymi Parlamentu Europejskiego a�� Klausem HA�nschem, Patem Coxem i Hansem Gertem PA�tteringiem. Uczestniczka Milenijnego Szczytu ONZ w Nowym Jorku, a takA?e wielu wyjazdA?w studyjnych z zakresu integracji europejskiej w Brukseli, Berlinie, Hanowerze, Maastricht i Strasburgu. W latach 2001a��2007 byA�a gA�A?wnym specjalistA� ds. wspA?A�pracy z UniA� EuropejskA� w UrzA�dzie MarszaA�kowskim WojewA?dztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

E-mail: ast@san.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • socjolingwistyka i socjologia jA�zyka
 • wielojA�zycznoA�A�
 • kontakt jA�zykowy ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem angielskiego
 • angielski w kontekA�cie jA�zykowym i kulturowym Szwajcarii
 • globalizacja jA�zyka angielskiego
 • angielski jako lingua franca

Wybrane publikacje

Monografie

 1. StA�pkowska, Agnieszka 2011. English loanwords in Polish naval vocabulary. WrocA�aw: OddziaA� Polskiej Akademii Nauk we WrocA�awiu.
 2. StA�pkowska, Agnieszka 2013. Multilingualism and English: The canton of Zurich as a linguistic paradigm (Warsaw Studies in English Language and Literature. Vol. 14). Frankfurt am Main a�� New York: Peter Lang.
  [Reviewed in English Today (April 2016, Cambridge University Press), English as an intra-national language in Switzerland by Jean-FranA�ois BruneliA?re; available on Cambridge Journals Online 2016 doi: 10.1017/S0266078416000109]

ArtykuA�y w czasopismach naukowych zwiA�zane z tematykA� szwajcarskA�

 1. StA�pkowska, Agnieszka 2010. Cantonal identity and the question of English as an intra-national language. Styles of Communication 2 (1): 126a��139.
 2. StA�pkowska, Agnieszka 2011. Swiss multilingualism: Society vs. individuals. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 4: 153a��161.
 3. StA�pkowska, Agnieszka 2011. Polityka jA�zykowa w zakresie nauczania pierwszego jA�zyka obcego w wielojA�zycznym kraju na przykA�adzie Szwajcarii: InspirujA�ce doA�wiadczenia. Neofilolog 37: 213a��225.
 4. StA�pkowska, Agnieszka 2012. Language shift in the Raeto-Romansh community. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia 9: 201a��212.
 5. StA�pkowska, Agnieszka 2012. Romansh: A politically viable language minority. Linguae Mundi 6: 127a��142.
 6. StA�pkowska, Agnieszka 2012. Diglossia: A critical overview of the Swiss example. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 129 (3): 199a��209.
 7. StA�pkowska, Agnieszka The question of English-based multilingualism in Switzerland. Proceedings of the 3rd ROASS Conference, University of BacA?u; 104a��115.
 8. StA�pkowska, Agnieszka Collective aspects of communication: The Italian-speaking Swiss. PoznaA�skie Spotkania JA�zykoznawcze 26: 9a��18.
 9. StA�pkowska, Agnieszka O pragmatyzmie jA�zykowym w Szwajcarii w kontekA�cie jA�zyka angielskiego: Perspektywa makro-socjolingwistyczna. Linguistica Copernicana 1 (9): 291a��304.
 10. StA�pkowska, Agnieszka Swiss paradigm of multilingualism and English. W: Patricia Ronan (ed.) Perspectives on English in Switzerland. [Special issue]. Cahiers de la�?ILSL 48: 79a��92.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych zwiA�zane z tematykA� szwajcarskA�

 1. StA�pkowska, Agnieszka Identity and language ideologies: The Swiss case. W: Janusz Badio a�� Kamila Ciepiela (eds.) Language, action, interaction (A?A?dA? Studies in Language. Vol. 31). Frankfurt am Main: Peter Lang; 101a��111.
 2. StA�pkowska, Agnieszka Multilingual practice and English in interpersonal contacts: The example of the canton of Zurich. W: Piotr Chruszczewski a�� John R. Rickford (eds.) Languages in Contact 2012 (Languages in Contact. Vol. 1). WrocA�aw: Wyd. WyA?szej SzkoA�y Filologicznej; 149a��163.
 3. StA�pkowska, Agnieszka 2015. Second language acquisition in the canton of Zurich: The Swiss are fond of English. W: Krzysztof Kosecki a�� Janusz Badio (eds.) Empirical methods in language studies. 37. Frankfurt am Main: Peter Lang; 73a��82.