Agnieszka Nitszke

Agnieszka NitszkeAgnieszka Nitszke – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W pracy naukowej zajmuje się problematyką integracji europejskiej oraz rolą, znaczeniem i wpływem partii politycznych na procesy integracyjne. Jej zainteresowania badawcze obejmują także pozaeuropejskie procesy integracyjne, w tym wpływ czynników społecznych na integrację. Autorka publikacji poświęconych m.in. partiom i systemom partyjnym w wybranych państwach europejskich czy federalizmowi.

E-mail: agnieszka.nitszke@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • integracja europejska
 • polityki unijne
 • instytucje UE
 • partie polityczne
 • nowe ruchy społeczne

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Nitszke A., Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze, KONTEKST, Kraków 2013.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONTEKST, Kraków 2013.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. The theory of federalism: the features of the federal order of the state, ,,Politeja” 2008, nr 2
 2. Niemcy jako państwo partyjne – idea i praktyka ustrojowa, „Athenaeum” 2012, nr 35
 3. Europejska Unia Demokratyczna czyli O współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych / Beata Kosowska-Gąstoł. – Kraków 2004 – Rec. Agnieszka Nitszke, „Politeja”  2005, nr 1 (3)

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Prawnoustrojowe i polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec w kontekście federalizmu niemieckiego, [w:] Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i społeczne. Szkice historyczne i politologiczne, red. M. M. Kosman, S. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009
 2. Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, red. B. Wiśniewska-Paź, Wyd. Naukowe „Semper”, Warszawa 2009
 3. Socjaldemokracja w Polsce, Czechach i na Węgrzech po 1989 r. Analiza porównawcza aktualnej pozycji, [w:] Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, red. E. Nowak, R. Riedel, Wyd. UMCS, Lublin 2010
 4. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-Gąstoł, Wyd. UJ, Kraków 2010
 5. System partyjny Hiszpanii, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-Gąstoł, Wyd. UJ, Kraków 2010
 6. System partyjny Niemiec, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-Gąstoł, Wyd. UJ, Kraków 2010
 7. System partyjny Węgier, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-Gąstoł, Wyd. UJ, Kraków 2010
 8. Zasada federalizmu w ustroju i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Po obu stronach Odry. Polska, Niemcy i ich wzajemne relacje w XX i XXI wieku – wybrane problemy, red. K. Kącka, Cycero.pl, Toruń 2011
 9. Obraz polskiej prezydencji w mediach zagranicznych, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, red. A. Kirpsza, G. Stachowiak, KONTEKST, Kraków 2012
 10. Model organizacyjny partii politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria), [w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. M. Wincławska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013
 11. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako element strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red. M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONTEKST, Kraków 2013
 12. Przemiany węgierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, red. A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013

Projekty badawcze:

 1. „Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020″ – projekt, którego efektem będzie publikacja dotycząca nowej perspektywy finansowej UE z opisem zmian, reform i finansowania w obszarze poszczególnych polityk europejskich.
 2. „Państwo partyjne. Idea i praktyka na przykładzie Niemiec” – projekt, którego efektem będzie monografia poświęcona fenomenowi państwa partyjnego.