Agnieszka Nitszke

Agnieszka NitszkeAgnieszka Nitszke a�� doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik w Katedrze Teorii i Strategii StosunkA?w MiA�dzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i StosunkA?w MiA�dzynarodowych UJ. W pracy naukowej zajmuje siA� problematykA� integracji europejskiej oraz rolA�, znaczeniem i wpA�ywem partii politycznych na procesy integracyjne. Jej zainteresowania badawcze obejmujA� takA?e pozaeuropejskie procesy integracyjne, w tym wpA�yw czynnikA?w spoA�ecznych na integracjA�. Autorka publikacji poA�wiA�conych m.in. partiom i systemom partyjnym w wybranych paA�stwach europejskich czy federalizmowi.

E-mail: agnieszka.nitszke@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • integracja europejska
 • polityki unijne
 • instytucje UE
 • partie polityczne
 • nowe ruchy spoA�eczne

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Nitszke A., Zasady ustroju federalnego w paA�stwach niemieckojA�zycznych. Studium porA?wnawcze, KONTEKST, KrakA?w 2013.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Nowe strategie na nowy wiek a�� granice i moA?liwoA�ci integracji regionalnych i globalnych, red. M. ChoroA�nicki, J.J. WA�c, A. Czubik, A. GA�ogowski, I. KrzyA?anowska-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONTEKST, KrakA?w 2013.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. The theory of federalism: the features of the federal order of the state, ,,Politejaa�? 2008, nr 2
 2. Niemcy jako paA�stwo partyjne a�� idea i praktyka ustrojowa, a�zAthenaeuma�? 2012, nr 35
 3. Europejska Unia Demokratyczna czyli O wspA?A�pracy partii chrzeA�cijaA�sko-demokratycznych i konserwatywnych / Beata Kosowska-GA�stoA�. – KrakA?w 2004 a�� Rec. Agnieszka Nitszke, a�zPolitejaa�?A� 2005, nr 1 (3)

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. Prawnoustrojowe i polityczne aspekty zjednoczenia Niemiec w kontekA�cie federalizmu niemieckiego, [w:] Niemcy w XXI wieku. Wybrane problemy polityczne i spoA�eczne. Szkice historyczne i politologiczne, red. M. M. Kosman, S. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009
 2. WpA�yw instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczegA?lnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, red. B. WiA�niewska-PaA?, Wyd. Naukowe a�zSempera�?, Warszawa 2009
 3. Socjaldemokracja w Polsce, Czechach i na WA�grzech po 1989 r. Analiza porA?wnawcza aktualnej pozycji, [w:] Polska i Europa Asrodkowa: demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, red. E. Nowak, R. Riedel, Wyd. UMCS, Lublin 2010
 4. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne paA�stw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-GA�stoA�, Wyd. UJ, KrakA?w 2010
 5. System partyjny Hiszpanii, [w:] Systemy partyjne paA�stw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-GA�stoA�, Wyd. UJ, KrakA?w 2010
 6. System partyjny Niemiec, [w:] Systemy partyjne paA�stw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-GA�stoA�, Wyd. UJ, KrakA?w 2010
 7. System partyjny WA�gier, [w:] Systemy partyjne paA�stw Unii Europejskiej, red. B. Kosowska-GA�stoA�, Wyd. UJ, KrakA?w 2010
 8. Zasada federalizmu w ustroju i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Po obu stronach Odry. Polska, Niemcy i ich wzajemne relacje w XX i XXI wieku a�� wybrane problemy, red. K. KA�cka, Cycero.pl, ToruA� 2011
 9. Obraz polskiej prezydencji w mediach zagranicznych, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, red. A. Kirpsza, G. Stachowiak, KONTEKST, KrakA?w 2012
 10. Model organizacyjny partii politycznych w paA�stwach federalnych. Analiza porA?wnawcza na przykA�adzie paA�stw niemieckojA�zycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria), [w:] Partie polityczne w poczA�tkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, red. M. WincA�awska, Wydawnictwo Naukowe UMK, ToruA� 2013
 11. Europejska Polityka SA�siedztwa jako element strategii bezpieczeA�stwa Unii Europejskiej, [w:] Nowe strategie na nowy wiek a�� granice i moA?liwoA�ci integracji regionalnych i globalnych, red. M. ChoroA�nicki, J.J. WA�c, A. Czubik, A. GA�ogowski, I. KrzyA?anowska-Skowronek, A. Nitszke. E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONTEKST, KrakA?w 2013
 12. Przemiany wA�gierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Asrodkowo-Wschodniej. Dwie dekady doA�wiadczeA�, red. A. CzwoA�ek, M. Nowak-Paralusz, K. Gawron-Tabor, Wydawnictwo Naukowe UMK, ToruA� 2013

Projekty badawcze:

 1. a�zWieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020″ – projekt, ktA?rego efektem bA�dzie publikacja dotyczA�ca nowej perspektywy finansowej UE z opisem zmian, reform i finansowania w obszarze poszczegA?lnych polityk europejskich.
 2. a�zPaA�stwo partyjne. Idea i praktyka na przykA�adzie Niemiec” – projekt, ktA?rego efektem bA�dzie monografia poA�wiA�cona fenomenowi paA�stwa partyjnego.