Marcin Rachwał

Marcin RachwaA�Marcin RachwaA�A�a�� absolwent politologii i historii UAM w Poznaniu. W czerwcu 2008 r. uzyskaA� stopieA� naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie adiunkt w ZakA�adzie Teorii Polityki WNPiD UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiajA� siA� wokA?A� problematyki demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, przymusu wyborczego, spoA�eczeA�stwa obywatelskiego. W polu zainteresowaA� znajduje siA� rA?wnieA? zagadnienie transformacji systemowej w Polsce i Europie Asrodkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesiA�ciu artykuA�A?w i monografii Demokracja bezpoA�rednia w procesie ksztaA�towania siA� spoA�eczeA�stwa obywatelskiego w Polsce (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 355).

E-mail: marcin.rachwal@op.pl; rachwal@amu.edu.pl A�

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. A�RachwaA� M., Demokracja bezpoA�rednia w procesie ksztaA�towania siA� spoA�eczeA�stwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 355.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. A�RachwaA� M., Instytucje demokracji bezpoA�redniej w dyskusji sejmowej przed uchwaleniem Konstytucji marcowej, a�zPrzeglA�d Sejmowya�? 2012, nr 6.
 2. RachwaA� M., Przymus wyborczy a legitymizacja wA�adzy politycznej, a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�? 2012, nr 4.
 3. RachwaA� M., WspA?A�czesna demokracja a spoA�eczeA�stwo obywatelskie na przykA�adzie Polski, a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�? 2011, nr 2.
 4. RachwaA� M., Demokracja bezpoA�rednia w Polsce a�� fikcja czy rzeczywistoA�A�?, a�zPrzeglA�d Politologicznya�? 2010, nr 1.
 5. RachwaA� M., SondaA?e a wynik wyborA?w a�� polskie doA�wiadczenia lat 1990-2005, w: a�zAsrodkowoeuropejskie Studia Politycznea�? 2009, nr 3.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. RachwaA� M., Prawo wzrastajA�cej dysproporcji w procesie rekrutacji elit politycznych a sytuacja kobiet w Polsce, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. BalczyA�ska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. KaA�uA?na, E. Kania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2012.
 2. RachwaA� M., Referendum gminne jako element kampanii samorzA�dowej a�� studium przypadku, [w:] Demokracja bezpoA�rednia w samorzA�dzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. MichaA�owski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 3. RachwaA� M., Konsultacje spoA�eczne jako forma partycypacji politycznej, [w:] Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doA�wiadczenia, red. B. Lewenstein, M. Dudkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 4. RachwaA� M., Referenda w sprawie odwoA�ania organu gminy przed upA�ywem kadencji a�� doA�wiadczenia lat 2006-2010, [w:] WieloaspektowoA�A� samorzA�dnoA�ci gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. PokA�adecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2011.
 5. RachwaA� M., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce w latach 2001-2005, [w:] Demokracja bezpoA�rednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkA�odowskiej, Lublin 2010.
 6. RachwaA� M., Inicjatywa ludowa w sprawie zarzA�dzenia referendum ogA?lnokrajowego w Polsce w latach 1995-2007, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpoA�redniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 7. RachwaA� M., Referendum z 1987 roku w Polsce a�� element liberalizacji systemu politycznego?, [w:] MiA�dzy historiA� a politologiA�. WybA?r problemA?w, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2010.
 8. RachwaA� M., Prawo do zarzA�dzenia referendum ogA?lnokrajowego w Polsce w latach 1992-2009. PrzyjA�te rozwiA�zania i postulowane zmiany, [w:] Prawo wyborcze i wybory. DoA�wiadczenia dwudziestu lat procesA?w demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, PoznaA� 2010.
 9. RachwaA� M., Inicjatywa ludowa a rozwA?j spoA�eczeA�stwa obywatelskiego w Polsce w latach 1994-2005, [w:] Instytucje paA�stwa a spoA�eczeA�stwo obywatelskie, red. A. Chodubski, L. Kacprzak, K. PajA�k, Wydawnictwo TEKST, PiA�a 2009.

Projekty badawcze

 1. Elita poselska w Polsce w poczA�tkowym okresie transformacji systemowej (1989-1997); projekt finansowany decyzjA� Dziekana WNPiD UAM.
 2. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce w latach 1999-2011; projekt finansowany decyzjA� Dziekana WNPiD UAM.