Marcin Rachwał

Marcin Rachwał – absolwent politologii i historii UAM w Poznaniu. W czerwcu 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki WNPiD UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, przymusu wyborczego, społeczeństwa obywatelskiego. W polu zainteresowań znajduje się również zagadnienie transformacji systemowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesięciu artykułów i monografii Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 355).

E-mail: marcin.rachwal@op.pl; rachwal@amu.edu.pl  

Wybrane publikacje

Monografie:

 1.  Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 355.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1.  Rachwał M., Instytucje demokracji bezpośredniej w dyskusji sejmowej przed uchwaleniem Konstytucji marcowej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 6.
 2. Rachwał M., Przymus wyborczy a legitymizacja władzy politycznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.
 3. Rachwał M., Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie na przykładzie Polski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 2.
 4. Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w Polsce – fikcja czy rzeczywistość?, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 1.
 5. Rachwał M., Sondaże a wynik wyborów – polskie doświadczenia lat 1990-2005, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 3.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Rachwał M., Prawo wzrastającej dysproporcji w procesie rekrutacji elit politycznych a sytuacja kobiet w Polsce, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012.
 2. Rachwał M., Referendum gminne jako element kampanii samorządowej – studium przypadku, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 3. Rachwał M., Konsultacje społeczne jako forma partycypacji politycznej, [w:] Lokalny dialog obywatelski. Refleksje i doświadczenia, red. B. Lewenstein, M. Dudkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 4. Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji – doświadczenia lat 2006-2010, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
 5. Rachwał M., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce w latach 2001-2005, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 6. Rachwał M., Inicjatywa ludowa w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach 1995-2007, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 7. Rachwał M., Referendum z 1987 roku w Polsce – element liberalizacji systemu politycznego?, [w:] Między historią a politologią. Wybór problemów, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
 8. Rachwał M., Prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach 1992-2009. Przyjęte rozwiązania i postulowane zmiany, [w:] Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
 9. Rachwał M., Inicjatywa ludowa a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w latach 1994-2005, [w:] Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, red. A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk, Wydawnictwo TEKST, Piła 2009.

Projekty badawcze

 1. Elita poselska w Polsce w początkowym okresie transformacji systemowej (1989-1997); projekt finansowany decyzją Dziekana WNPiD UAM.
 2. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce w latach 1999-2011; projekt finansowany decyzją Dziekana WNPiD UAM.