Magdalena Ratajczak

MMagdalena Ratajczakagdalena Ratajczak, dr hab. (nauki o polityce, specjalnoA�A�: komunikacja spoA�eczna) pracuje w ZakA�adzie Komunikowania MiA�dzynarodowego w Instytucie StudiA?w MiA�dzynarodowych Uniwersytetu WrocA�awskiego. Naukowo zajmuje siA� komunikowaniem miA�dzykulturowym,A� studiami nad pluralizmem kulturowym w mediach, mediamiA� mniejszoA�ci narodowych iA� etnicznych oraz systemem medialnym i politykA� wielokulturowoA�ci w Szwajcarii.A� Autorka 3 monografii (w tym jednej wraz z B.OciepkA�), 2 prac zbiorowych oraz kilkudziesiA�ciu artykuA�A?w i rozdziaA�A?w w pracach zbiorowych. OdbyA�a staA?e badawcze oraz wykA�ady m.in. w CEU w Budapeczcie, oraz na uniwersytetach w Plymouth, Zurychu, Ljubljanie, Klagenfurcie, oraz Kolonii. UzyskaA�a grant w ramach programu Garnet (FP 6 Network of Excellence) orazA� Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

E-mail: magdalena.ratajczak@uni.wroc.pl

Zainteresowania badawcze:

 • komunikowanie miA�dzykulturowe
 • media diaspor i mniejszoA�ci etnicznych
 • wielokulturowoA�A� Szwajcarii

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Ratajczak M., RA?A?norodnoA�A� kulturowa w mediach. DoA�wiadczenia krajA?w europejskich, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012.
 2. Ratajczak M., Jak porozumiewajA� siA� Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocA�awskiego, WrocA�aw 2004.
 3. Ratajczak M., Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria (wspA?A�aut. Beata Ociepka), Wydawnictwo Arboretum, WrocA�aw 2000.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Ratajczak M. (red.), Multikulturalizm w sferze mediA?w, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocA�awskiego, WrocA�aw 2007.
 2. Ratajczak M. (red.), PomiA�dzy kulturami. Szkice z komunikacji miA�dzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocA�awskiego, WrocA�aw 2006.

ArtykuA�y w czasopismach naukowych:

 1. Ratajczak M., Dialog miA�dzykulturowy w mediach. Przypadek Europejskiego Roku Dialogu MiA�dzykulturowego w 2008 roku w Polsce, a�zPograniczea�?, BiaA�ystok 2012, s. 197-210.
 2. Ratajczak M.,Representation and visibility. Roma in the Media, a�?Global Media Journala�? German Edition, Autumn 2011,A� www.globalmediajournal.de, ss. 17.
 3. Ratajczak M., WielokulturowoA�A� miast a�� wspA?A�czesny wymiar globalizacji, [w:] a�zKultura-Historia-Globalizacjaa�? 6/2010, WrocA�aw, s.45-58.
 4. Ratajczak M., KapitaA� szwajcarski w polskich mediach drukowanych, [w:] a�zStudia Medioznawczea�?, nr 5(10), Warszawa 2002, s. 106-120.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku obcym:

 1. Ratajczak M., Switzerland is an exception and should be left like that, [w:] B.Ociepka (red.) Populismus in der Mediendemokratie, WydawnictwoUniwersytetuWrocA�awskiego, WrocA�aw 2005, s. 125-142.

RozdziaA�y w pracach zbiorowych w jA�zyku polskim:

 1. Ratajczak M., (wspA?A�autor M.Ryniejska-KieA�danowicz),WpA�yw katastrof i kryzysA?w na wizerunki krajA?w. Wykorzystanie instrumentA?w dyplomacji publicznej: przypadek paA�stw maA�ych, [w:]Kowalski P, Konarska K., Powodzie, Plagi, A�ycie i Inne Katastrofy, Wydawnictwo Uniwersytetu WrocA�awskiego, WrocA�aw 2012, s.275 – 300.
 2. Ratajczak M.,Pozorna transkulturowoA�A�, [w:] Baranowska-SzczepaA�ska M., Karwat J., BezpieczeA�stwo wspA?A�czesnego A�wiata. Edukacja, media, kultura, Wydawnictwo WyA?szej SzkoA�y Handlu i UsA�ug, PoznaA� 2011, s. 275-292.
 3. Ratajczak M.,Wielokulturowa Szwajcaria a�� nowe wyzwania, [w:] Zduniak A., Reclik R., JakoA�A� wobec wyzwaA� i zagroA?eA� XXI wieku, Wydawnictwo WyA?szej SzkoA�y BezpieczeA�stwa, PoznaA� 2010, s. 300-311.
 4. Ratajczak M.,Wielokulturowa a�zprzystaA�a�? Szwajcaria, [w:] Stadtmuller E., MrA?z M. (red.). Historia, Polityka, Dyplomacja. Studia z Nauk SpoA�ecznych i Humanistycznych, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, ToruA� 2010, s. 695-704.
 5. Ratajczak M.,Fenomen Szwajcarii a�� jednoA�A� w rA?A?norodnoA�ci. Analiza spoA�eczeA�stwa i systemu medialnego w Szwajcarii, [w:] PaA? WiA�niewska B. (red.), Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Semper, Warszawa 2009, s. 117-136.
 6. Ratajczak M., Media a�� the Bridge in Intercultural Communication, [w:] KujawiA�ska Courtney K,A� A?ukowska M. (eds.), Multiculturalism at the start ofA� 21st century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, A?A?dA? University Press, A?A?dA? 2007, s. 385-395.
 7. Ratajczak M., Cultural pluralism in the new EU member states. The case of public service television in Poland and Slovenia a�� Garnet Working Paper, 31/2008, www.garnet-eu.org/documents/workingpapers, ss. 28.
 8. Ratajczak M.,RA?A?ni, ale czy rA?wni? Romowie w mediach, [w:] BokajA�o W., PaczeA�niak A. (red.), RA?wnoA�A� w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Atla 2, WrocA�aw 2008, s. 459-467.
 9. Ratajczak M.,Odkrywanie wielokulturowoA�ci a�� nowe wyzwania wobec telewizji publicznej w Polsce, [w:] Fras J. (red.), Studia nad komunikacjA� popularnA�, miA�dzykulturowA�, sieciowA� i edukacyjnA�, Wydawnictwo Adam MarszaA�ek, ToruA� 2007, s. 101-114.