Magdalena Ratajczak

Prof. nadzw. dr hab. MMagdalena Ratajczakagdalena Ratajczak – pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest zastępcą dyrektora ds. Ogólnych w Instytucie Studiów Międzynarodowych od 2009 roku; kierownikiem Zakładu Komunikowania Międzynarodowego od 2017 roku; koordynatorką program Double Degree z Uniwersytetem w Padwie. Jest członkiem International Editorial Board „Peace Human Rights Governance Journal” (University of Padua); kierownikiem sekcji Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej od 2016 roku; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od początku działalności członek Grupy Badawczej “Inicjatywa Helwecka”.

Główne obszary zainteresowań badawczych: komunikacja międzykulturowa, media diaspor i społeczności etnicznych w Europie, badania nad pluralizmem kulturowym w mediach w Europie, dyplomacja diaspor, prawa człowieka, szwajcarska wielokulturowość i media w Szwajcarii. Autorka 6 monografii i prac zbiorowych oraz ponad 60 artyułów i rozdziałów w publikacjach w języku polskim i angielskim.

Uzyskała stypendia i granty: FNP, CEU, Erasmus oraz Erasmus Mundus Global Studies, British Council, GARNET, liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła wizyty studyjne, staże oraz wykłady w University of Plymouth, University of Zurich, University of Cologne, University of Ljubljana, University of Klagenfurt, Roma Tor Vergata and University of Padua, Dalhousie University.

E-mail: magdalena.ratajczak@uni.wroc.pl

Zainteresowania badawcze:

 • komunikowanie międzykulturowe
 • media diaspor i mniejszości etnicznych
 • wielokulturowość Szwajcarii

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Ratajczak M., Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia krajów europejskich, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012.
 2. Ratajczak M., Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 3. Ratajczak M., Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria (współaut. Beata Ociepka), Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2000.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Ratajczak M. (red.), Multikulturalizm w sferze mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 2. Ratajczak M. (red.), Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Ratajczak M., Dialog międzykulturowy w mediach. Przypadek Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008 roku w Polsce, „Pogranicze”, Białystok 2012, s. 197-210.
 2. Ratajczak M.,Representation and visibility. Roma in the Media, “Global Media Journal” German Edition, Autumn 2011,  www.globalmediajournal.de, ss. 17.
 3. Ratajczak M., Wielokulturowość miast – współczesny wymiar globalizacji, [w:] „Kultura-Historia-Globalizacja” 6/2010, Wrocław, s.45-58.
 4. Ratajczak M., Kapitał szwajcarski w polskich mediach drukowanych, [w:] „Studia Medioznawcze”, nr 5(10), Warszawa 2002, s. 106-120.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku obcym:

 1. Ratajczak M., Switzerland is an exception and should be left like that, [w:] B.Ociepka (red.) Populismus in der Mediendemokratie, WydawnictwoUniwersytetuWrocławskiego, Wrocław 2005, s. 125-142.

Rozdziały w pracach zbiorowych w języku polskim:

 1. Ratajczak M., (współautor M.Ryniejska-Kiełdanowicz),Wpływ katastrof i kryzysów na wizerunki krajów. Wykorzystanie instrumentów dyplomacji publicznej: przypadek państw małych, [w:]Kowalski P, Konarska K., Powodzie, Plagi, Życie i Inne Katastrofy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.275 – 300.
 2. Ratajczak M.,Pozorna transkulturowość, [w:] Baranowska-Szczepańska M., Karwat J., Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja, media, kultura, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2011, s. 275-292.
 3. Ratajczak M.,Wielokulturowa Szwajcaria – nowe wyzwania, [w:] Zduniak A., Reclik R., Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010, s. 300-311.
 4. Ratajczak M.,Wielokulturowa „przystań” Szwajcaria, [w:] Stadtmuller E., Mróz M. (red.). Historia, Polityka, Dyplomacja. Studia z Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 695-704.
 5. Ratajczak M.,Fenomen Szwajcarii – jedność w różnorodności. Analiza społeczeństwa i systemu medialnego w Szwajcarii, [w:] Paź Wiśniewska B. (red.), Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Semper, Warszawa 2009, s. 117-136.
 6. Ratajczak M., Media – the Bridge in Intercultural Communication, [w:] Kujawińska Courtney K,  Łukowska M. (eds.), Multiculturalism at the start of  21st century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, Łódź University Press, Łódź 2007, s. 385-395.
 7. Ratajczak M., Cultural pluralism in the new EU member states. The case of public service television in Poland and Slovenia – Garnet Working Paper, 31/2008, www.garnet-eu.org/documents/workingpapers, ss. 28.
 8. Ratajczak M.,Różni, ale czy równi? Romowie w mediach, [w:] Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Atla 2, Wrocław 2008, s. 459-467.
 9. Ratajczak M.,Odkrywanie wielokulturowości – nowe wyzwania wobec telewizji publicznej w Polsce, [w:] Fras J. (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 101-114.